Miksi Vanhatestamentti (VT) ei sovi tiedotustyöhön Jumalan todellisuudesta

Jeesus antoi seuraajilleen tehtäväksi tiedottaa Jumalan todellisuudesta arvoista ja tahdosta hänen opetuksensa mukaan ”kaikille kansoille”. Tämä tiedottaminen (lähetystyö) siis pitäisi tietysti tehdä uudella tavalla ja uudella sisällöllä ja lisäksi mahdollisimman tehokkaasti. Jo apostolit huomasivat, että juutalainen traditio ei kelpaisi tähän tehtävään sisältönsä eikä menetelmiensä puolesta.
Valitettavasti nykyään tätä työtä tehdään vaihtelevalla ja monissa maissa heikolla teholla, josta ovat seurauksena kristillisen hengellisyyden väheneminen, ateismin lisääntyminen ja jumalauskon häviäminen ainakin länsimaisista yhteiskunnista. Tämä kehitys näkyy Euroopassa ja monissa osissa maailmaa erityisesti nuorten ja työikäisten keskuudessa. Myös Suomessa kirkosta kaikkoaa koko ajan ihmisiä ja kirkko näivettyy. Pettyneenä kirkon huonoon toimintakulttuuriin, monet kristitytkin ovat eronneet Suomen EVL – kirkosta ja harjoittavat uskoaan yksin tai jossakin pienessä marginaaliryhmässä tai ovat passiivisia Jumalaan uskovia.
Pääsyy kristillisen tiedon leviämisen esteenä on kristillisen tietomateriaalin ristiriitaisuus, hajanaisuus. Evankeliumeissa on keskenään pahoja ristiriitaisuuksia, jotka toisaalta todistavat lähteiden aitoudesta. Lisäksi tutkimus epäilee suuren osan Jeesuksen puheista lisätyn sinne jälkikäteen.
Paavalin ns. apostoliset kirjeet ovat ilmeisesti kirjoitettu vuosia hänen kuolemansa jälkeen ja ne ovatkin hengeltään selvästi erilaisia kuin aikaisemmat kirjeet.
Ilmestyskirja on monien tutkijoiden ja tarkkaavaisten lukioidenkin mukaan yhteensovittamaton evankeliumien ja nykyisen ajan kanssa. Lukija joutuukin sen kanssa melkoisiin vaikeuksiin koettaessaan ymmärtää sitä kirjaimellisesti.
Suurin hämmennyksen aihe on ehkä kuitenkin vanha testamentti, joka on hengeltään, osin arvoiltaan ja Jumalan toimintatavoilta hyvin erilainen kuin uusi testamentti. Suoraan sanoen Vanhan testamentin 10 käskystä huolimatta tappamaan käskevää Jumalaa on vaikea kuvitella samaksi kuin Jeesuksen kuvaamaan rakkaudellista isää.
Kristillisen tiedotus- lähetystyön kannalta juutalaisten kirjassa, VT:ssä (Toora), on seuraavat merkittävät puutteet:

 1. Kristinusko perustuu uskoon Jeesus Nasaretilaiseen, Jumalan lähettämään opettajaan ja vapahtajaan, hänen ilmoituksensa rehellisyyteen Jumalasta, ei uskoon VT:n kertomuksiin.
 2. VT on juutalaisten kirja, jossa on tosin mukana kunnioitus Jumalaan, mutta ihmisten väliset suhteet eivät ole Jeesuksen hengen ja ohjeiden mukaisia, vaan usein kaukana niistä.
 3. Kristillisyydelle ei ole eduksi olla alisteinen edes pyhän kirjan verran nykyäänkin ristiriitaiselle ja aggressiiviselle juutalaiselle uskonnolle ja kulttuurille. Jeesuskin itse teki pesäeroa juutalaisuuteen kuvaten itseään nurkkakivenä, jonka rakentajat hylkäsivät. Opetuksissaan hän oli myös eri VT:n kanssa eri linjoilla: ”uuden käskyn minä annan teille” tai ”te olette kuulleet sanottavan, mutta minä sanon teille…” Jeesus arvosteli ankarasti sen ajan uskonoppineita, jotka noudattivat pilkun tarkasti VT:n Mooseksen lakia ja muita Tooran määräyksiä, joita käytännössä vain varakkaat voivat noudattaa. Jeesus myös opetti Jumalan olevan rakkaudellinen, armollinen, välittävä, auttamishaluinen, tietoinen ja lähellä oleva, ei ankara ja rankaiseva kuten VT:n kuvaileva Jumala on.
 1. VT:tä esitellään, ainakin konservatiivisissa kristillisissä tulkinnoissa kirjaimellisesti uskottavana ”Jumalan sanana”, mutta sen monet rakkaudellisuudesta poikkeavat arvot, ristiriitaisuudet, historialliset virheet sekä monet epäuskottavat tarinat romuttavat sen auktoriteetin ajattelevien ihmisten silmissä (päin vastoin kuin Jeesuksen lausumat universaalit ja rakkaudelliset viisaudet), jonka takia myös koko kristillisyys saa huonon imagon, mikä on haitaksi tiedotus (lähetys) työlle.
 2. Biologian ja maailman historian kannalta VT:n kirjaimellinen tulkinta on suurimmaksi osaksi epäuskottava ja tieteen löydösten vastainen. Monet kertomukset siinä ja Jumalan muka antamat käskyt tappamiseen, silpomiseen, murhiin ja kansanmurhiinkin ovat vastenmielisiä ja ehdottomasti Jeesuksen hengen vastaisia. Mm VT:n eksegetiikan professori Raija Sollamon mukaan VT:n valloittajajohtajat hakivat hyväksyntää raaoille sotatoimilleen ja kansanmurhilleen epäuskottavasti ”Jumalan käskyistä”.
 3. VT edustaa paimentolaiskulttuuria, jossa naiset, lapset, palvelijat, muukalaiset eivät ole tasa-arvoisia miesten kanssa. Se edustaa orjia ylläpitävää, naista alentavaa, toisuskoisia ja muukalaisia syrjivää ja rasistista eriarvoisuuskulttuuria.
 4. VT:n symboli- ja arvomaailma on monin paikoin nykyihmiselle käsittämätön tai vaikeasti käsitettävä ilman erityisperehtymistä ja usein hyvin eri tavalla ymmärretty kuin kirjoittaja on sen aikanaan tarkoittanut.
 5. VT:n merkitystä kristityille perustellaan profetioilla vapahtajasta. Mehän tiedämme Jeesuksesta hänen jälkeensä eläneenä paljon enemmän ja tarkemmin kuin VT:n profeetat. Heidän ennustuksiaan emme siis tarvitse mihinkään.
 6. VT:ssä on mukana hartauskirjallisuutta, mutta maailmassa on Jeesuksen jälkeen suuri määrä kristittyjen ja jopa Jeesuksen yhteyden innoittamaa laadukasta runo- ja hartauskirjallisuutta, jonka arvo- ja symbolimaailma on meille läheisempi ja tutumpi.
 7. Jeesus ei ainakaan kirjoitetussa historiassa milloinkaan kehottanut seuraajiaan lukemaan Tooraa osana uskonnon harjoitustaan. Jeesus esittikin uskon Jumalaan olevanyksinkertainen sydämen ja asenteen asia, ei kirjaviisauden tulosta.
 8. Jo apostolit päättivät (keskustelujen jälkeen), että Jeesuksen oppilailta ei vaadita juutalaisten tapojen ja hartaudenharjoitusten muotojen omaksumista (mm. Tooran lukeminen). Miksi se on siis otettu mukaan nykykirkkoon?
 9. On helppoa nähdä, että VT:ssä Jumalan kuvattu toimintatapa, arvomaailma ja kommunikointi ihmisten kanssa on hämmentävästi hyvin erilainen verrattuna UT:ssa kerrottujen Jeesuksen opetusten kanssa Jumalan olemuksesta ja toimintatavasta ja se mitä näemme ympärillämme ja olemme kuulleet / lukeneet nykyihmisten kokeneen.

VT:n lukemisen harrastajien mielestä VT:tä pitää osata lukea ja tulkita ”oikein”, jotta se auttaa ymmärtämään UT:a. Minusta tämä väittämä ei ole ollenkaan relevantti. Jeesuksen esittelemä ja julistama kristinusko ja jumalatieto on selkeää ja ”yksinkertaista”, ei ”salatietoa”, jonka omaksumiseen tarvitaan hyvin eri henkisen, ristiriitaisen ja tulkintaongelmaisen juutalaisen kirjan, VT:n mukanaolo jo muutenkin vaativaa tiedotustehtävää sotkemassa.

Edellä lueteltujen seikkojen takia minusta VT:n lukeminen sopii Raamatunlukuharrastelijoille ja tutkijoille, mutta Jeesuksen käskyn mukaisessa kristillisen sanoman levittämisessä (evankelioimisessa ja kristillisessä opetuksessa) sitä ei tulisi em. puuteiden takia käyttää.

Veli-Jussi Jalkanen