LAATUHAKKUUN TYÖOHJE

Tällä ohjeella pyritään mahdollisimman oikein hyvään korjuujälkeen, harvennuksen jälkeiseen maksimaaliseen arvokasvuun ja välttämään yleisiä hakkuuvirheitä.

 

TIEDOTTAMINEN:

 

 1. Kutakin hakkuukautta varten perustetaan WHATSUP ryhmä myyjän ja yhtiön toimijoiden välille.
 2. Ennen hakkuiden aloittamista pidetään (vaikka etänä) palaveri, jossa todetaan toimijat (myyjä, ostaja, motokuskit, ajokonekuskit), aikataulut, laatutekijät jne. ja todetaan vielä tämä ohjeen noudattaminen, katkontaperiaatteet ja keskustellaan mahdolliset erikoiskysymykset kuten tonttienrajahakkuut yms.
 3. Metsään tai teille tulleista koneiden aiheuttamista painautumista tulee ilmoitta HETI MO:lle ja ko. uran käyttäminen tulee välittömästi lopettaa, kunnes yhdessä tehdään vaihtoehtoinen ajosuunnitelma.
 4. Metsätraktorin, hakkuukoneen kuskien sekä vastaavan korjuutyönjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava maanomistajalle ennen hakkuita.
 5. Kaukokuljetuksen sulan maan aikaiset ajoajat on ilmoitettava ja sovittava, neuvoteltava ennakkoon
 6. Hakkuun alku tulee ilmoittaa (vaikka tekstiviestillä) min 1 t ennen kutakin kuviota isännälle, joka voi vielä antaa omia ohjeitaan hakkuumiehille ja käydä tarkistamassa tai tarkistuttamassa hakkujälkeä.
 7. Kaikkinaisista vaurioista teille ja pystyyn jäävälle metsälle, ojille ym. on ilmoitettava myös MO:lle ainakin viestillä, mielellään sähköpostilla.
 8. Kaikkinaisista yllättävistä tilanteista, joissa metsän tai puiden terveys tai laatu on kyseessä, on välittömästi asian tapahduttua otettava yhteyttä MO:aan.
 9. Kuljettajilla tulee olla isännän puhelinnumero puhelimessaan ja valmius soittaa, kun on pienikin tarve
 10. Hakkuussa vahingossa särjetyt ja poistetut valtapuut tulee ilmoittaa MO:lle samoin vahingossa aiheutetut runkovauriot, molemmat mielellään karttaan merkittyinä. Näin ne aiheuttavat vähemmän pahaa mieltä kuin ”yllättäen” löydettyinä.
 11. Ostaja tai motokuski ilmoittaa kunkin kuvion hakkuun valmistumisesta ennen lähikuljetusta harvennus ja päätehakkuualoilla, jolloin MO voi käydä tarkistamassa, että suunniteltu runkotiheys ja runkovalinta on toteutunut ja että tukkikatkonta on tehty optimaalisesti.
 12. Ostaja toimittaa tämän ohjeen hakkuukuskille laminoituna ja koneen kopissa pidettäväksi hyvissä ajoin ennen hakkuun aloittamista, että tämän voi maksua nämä ohjeet.

 

 

ENSIHARVENNUS:

 

 1. Harvennuksilla ja väljennyksillä jätetään parhaat eli järeimmät ja parhaiten kasvavat sekä parasta tukkilaatua tuottavat valta ja lisävaltapuut. Tästä poiketaan vain, jos laadukkaita valtapuita on liian vähän tavoitetiheyttä ajatellen.
 2. Ohjetiheydet ovat ensiharvennuksen jälkeen ko ja ku 600 – 650, mä 900.
 3. Ajourien leveys hakataan enintään 4.5 mutta tavoitteellisesti 4 m levyiseksi valtapuista laskien. Ajoura voi ja sen pitää myös vähän mutkitella loivin kaartein, jotta sinne saadaan edullisin, parhaiten parhaita puita säästävä ja vähiten ajotuhoja tuottavat paikat ja suuntaukset. Korkeat ja rikkoontumiselle alttiit juurenniskat otetaan huomioon, kierretään ja väistellään ja suojataan havuilla. Ajourien on oltava vähintään 20 m etäisyydellä toisistaan. Ajourien risteykset eivät saa olla teräviä eli kiilamaisia, eikä ajokone saa oikaista mutkissa tai risteyksissä valtapuita tai juurenniskoja rikkoen.
 4. Puiden välien ei tarvitse olla aivan tasainen, koska vain parhaat puut tulee vain jättää jäljelle.
 5. Jos kuviolla on ns. puupari, jossa molemmat ovat hyvin kasvaneita ja järeitä valtapuita ja kasvavat melko lähellä toisiaan ( 2-3 m) mutta niiden ympärillä on samankokoisista valtapuista tyhjää aluetta, ne molemmat tulee jättää ja mieluummin poistaa tavoitetiheyden saamiseksi ympärillä olevia lisävalta- tai välipuita.
 6. Jos ensiharvennuksilla on ns. alamittaisia puita, eli runkoja, jotka tulisi poistaa, mutta niiden läpimitta ei riitä paperipuuksi, ne ajatellaan poistettavan hakkuun jälkeen raivaussahatyönä, eikä niiden lukumäärää tule huomioita jäävän puuston tiheysarvioinnissa
 7. Havupuukuviolle voidaan jättää ensiharvennuksessa koivu kasvamaan, jos se on valtapuu mutta ei ylispuu, se on hyväkasvuisen ja laadukkaan ja terveen näköinen, se on vaneripuuainesta, sille on riittävä kasvutila ja se voidaan poistaa ehkä seuraavassa hakkuussa (väljennyksessä) vanerirunkona.
 8. Kuvioiden rajavyöhykkeeltä poistetaan pituudeltaan lyhyempikasvuista kuviota selvästi varjostavat rungot
 9. Kuvioiden välinen rajavyöhyke käsitellään aina varsinaisen kuvion hakkuun yhteydessä, jos sille on vähäisintäkään tarvetta
 10. Reunavyöhykkeille eli ajouraojien ja ojien varsille, ojan ja tien penkoille jätetään puita 10 – 20 % sarkojen keskiosaa tiheämmin. Näillä reunavyöhykkeillä yhden puurivin (eli n. 4 m leveä vyöhyke) parhaat valtapuut (ja niiden puutuessa heikompilaatuisia mutta tukkiainesta olevia puita) hakataan jäämään n. 4 -5 m välein.
 11. Ylhäältä päin voi poistaa huonolaatuisia tai sairaita, tukiksi kelpaamattomia puita, selviä liikaa tilaa vieviä ylispuita tai kasvunsa lopettaneita yli-ikäisiä tai vanhempaa sukupovea edustavia puita.
 1. Kuskin on opeteltava pääsemään + / – 5 % tarkkuudella tavoiteltuihin tiheyksiin. Hakkuun aikana mittausta pitää tehdä tarpeeksi usein, että tavoitetiheydessä pysytään. Sitä varten kuskilla pitää olla ohjaamossa 4:n (ensiharvennuksilla) tai 5.65 m:n (väljennyksillä) mittavapa (joita myös käytetään) sekä myös pitää opetella mittaamaan tiheys puomilla tai teleskooppikepillä, että tavoitetiheyteen päästään. Pelkkään silmäarviointiin ei voi luottaa, koska se on liian epätarkka.
 2. Tavallista harvempaan hakataan kun: kuusikko tai koivikko on liian laihalla maalla tai liian kuiva kasvupaikka sille puulajille tai puusto on liian heikkokasvuista, esim. pitkään jatkuneen ylitiheyden takia ja sille halutaan antaa kunnollinen kasvukannustus.

 

VÄLJENNYS ELI HARVENNUSHAKKUU:

 

 1. Jätettävien puiden tulee olla, mikäli mahdollista, tukkilaatuisia.
 2. Väljennyksissä kaikki ropsi – kokoiset aluspuut poistetaan valtapuuston alta, myös kuvion reunoilta.
 3. Pääsääntöisesti poistetaan alus-, väli- ja lisävaltapuita eli puita, jotka ovat jäämässä kasvussa jälkeen valtapuista. Valtapuita poistetaan, kun laatu on huono tai niitä on liikaa.
 4. Väljennyksessäkin jätetään laadukkaimmat ja parhaiten kasvavat tukkipuut, jotka ovat lisäksi valta- tai lisävaltapuita
 5. Ohjetiheydet väljennyksissä ovat ko ja ku 300 – 350 ku mä 400 – 450.
 6. Männiköissä, joiden pohjamaan laatu on vähintään puolukkatyyppi, voidaan jättää järeytymään kuusi, joka on vallitsevia mäntyjä nuorempi mutta lisävaltapuu tai valtapuu, hyväkasvuinen ja terve. Kuusi – mänty sekametsä kasvaa paremmin kuin pelkkä männikkö.
 7. Varttuneen metsän sisällä läpimitaltaan pienempien puiden ja varjossa oleva alue hakataan valtapuiden harvuuden mukaan, eikä jätetä sitä tiheämmäksi.
 8. Suuret haavat, lepät ja keloutuneet ja joskus vikaiset havupuutkin katkaistaan aina 4-5 m tekopökkelöksi.
 9. Kuvioiden laitamilla hakataan (mihin vain ylettää suurin piirtein konetta siirtämättä) kuvion/tien reunavyöhykkeelle jäänyt tiheä puska sekä alus- ja välipuut toisen kuvion valtapuuston alta kouran ulottuvilta ja myös susipuut, sekä tuoreet tuulenkaadot näköetäisyydeltä vähän kauempaakin
 10. Teiden penkat ja laidat ja raviojan ja tien välikaistale käsitetään metsämaana ja harvennetaan kuten metsäkuviokin
 11. Nuoresta havupuumetsästä poistetaan aina havupuita pidempi lehtipuu paitsi, jos sen latvus on vähintään 1 metrin päässä (siis vapaaväli) lähimmän havu -valtapuun latvuksesta ja se täyttää vapaata kasvutilaa.
 12. Koivuvaltapuuston alla olevaa ja kasvatusta varten tarkoitettua kuusen taimikkoa säästetään erityisellä huolella kaadossa ja lähikuljetuksessa. Nämä koivikot hakataan plus- kelissä. Näiden koivikoiden karsinnassa puuta ei raahata maata pitkin vaan se pidetään ilmassa.

 

SUPERHARVENNUS

 

 1. Varttunet, laadukas, täysitiheä kasvatusmetsä harvennetaan n. superharvennuksella 200 r/ha = n. 7 metrin puuväli.
 2. Jätettävien puiden tulee olla kuvion parhaiten kasvavia, terveitä ja hyvälatvuksisia.
 3. Puiden ei tarvitse olla tasavälein, mutta parhaat puut on jätettävä pystyyn.
 4. Lähikuljetus tehdään ehdottomasti vain jäätyneiltä urilta.
 5. Hakkuu tehdään erityistä varovaisuutta noudattaen, että hakkuuvaurioita ei tule.
 6. Tällaiselle kuviolle ei jätetä pääsääntöisesti väli- tai aluspuita.

 

LÄHIKULJETUS

 

 1. Lähikuljetus EH – kuvioilla tehdään heti ja väljennyskuvioilla (joilla tukkeja) heti kun hakattujen runkojen katkonnan oikeellisuus on tarkastettu ja ajourat ovat jäätyneet.
 2. Aina kun alueella on ajouraojat, lähikuljetus tehdään pelkästään niitä huolellisesti käyttäen.
 3. Lähikuljetuksissa kuskien on ajettava ajouran keskellä ja AINA mahdollisimman kaukana kasvavista puista.
 4. Metsätraktorin urat on valittava niin että reunapuut tai juurenniskat eivät vaurioidu.
 5. Harvennuksilla ajetaan puut pois mahdollisimman vähin vaurioin. Tätä edistetään:
 6. Hakkaamalla tieltä käsin ja tekemällä hakkuu-ura kuvion ympäri suositellulle tyhjäksi jäävälle 4 m kuvionväliuralle.
 7. Jos laanipaikoista on pulaa, MO:n kanssa on heti suunniteltava niitä lisää järkevimpiin paikkoihin.
 8. Samaa uraa ei käytetä moneen kertaan, paitsi jos se on hyvin jäätynyt ja siinä on vahvasti havuja.
 9. Teitä ja reuna-alueita hyödynnetään mahdollisimman paljon. Metsän käyttöä tienä pyritään välttämään. Laanille pyritään tekemään useampikin ajoreitti.
 10. Ojitusmätästetyllä kuviolla ajo- ja hakkuu-ura laitetaan ojan päälle.
 11. Tien varteen tehdään ajojen minimoimiseksi useampikin pino, jos pinoille ajoja metsän sisällä voidaan näin vähentää.
 12. Jo kerran hakatulla kuviolla tullaan toimeen vanhoilla ajourilla eikä hakata uusia ja vanhoja levennetään vain, kun on pakko.
 13. Jos lunta on vähän tai ei ollenkaan, lähikuljetus tehdään telattomalla ajokoneella. Maan pinta ei saa rikkoontua.
 14. Pienillä tai kapeilla kuvioilla ajourat tehdään aina ensin kuvion ympäri ja vasta sitten kuvion läpi pituussuuntaan n. 20 m välein, jos on pakko. Ajovaurioita tuovia ajouraristeyksiä kuvion sisässä vältetään. Jos mahdollista, ajourat sijoitetaan kangasmailla ojien päälle.
 15. Pääsääntöisesti hakkuu-urat jätetään jäätymään muutamaksi päiväksi hakkuun jälkeen ennen lähikuljetusta.
 16. Lähikuljetus on tehtävä, ennen kuin puut häviävät lumeen.
 17. Talvella jäätymättömältä uralta, joissa vahinkoja tulee, saa ajaa puita pois vain, kun siitä on ensin sovittu MO:n kanssa.
 18. Karsinnassa KAIKKI havut pudotetaan ajoraiteiden suojaksi, eikä vain ajouran keskelle.
 19. Jos avoimista varastopaikoista on pulaa, varovaisella lastauksella, voi paperipuu pinoja tehdä lyhytaikaisesti nojaamaan mahdollisiin järeisiin tukkipuihin max 1 m korkeuteen asti, mutta niin, että niiden kuori ei rikkoonnu yhtään.
 20. Ajo urat suunnitellaan niin (paitsi jos urat jo on, tai kyseessä on ajourametsikkö), että n. 4 m uraleveys toteutuu, mutta ajourissa saa olla kohtuullisia kaarteita ja mutkia.
 21. Ajourista EI saa kasvatuskuvioilla tulla tielle ym. niin että ”oikaistaan” ja samalla rikotaan sisäkurviin jätetyksi tarkoitettuja puita, juuria tai juuren niskoja.
 22. Pääsääntöisesti pinoon purkaminen tapahtuu tien puolelta. Jos tälle on jokin este, MO:lle on saatava siihen lupa.

 

METSÄVARASTOINTI

 1. Varastopaikat sovitaan myyjän ja ostajan kesken ennakkoon yhteistyössä.
 2. Pinot tulee laittaa paikkaan, jossa kuvioiden taimi- yms. puusto varioituu mahdollisimman vähän ja joka on mahdollisimman edullinen palstalla ajon minimoimiseksi
 3. Jos pinon paikoista on pulaa, isäntä myös on päättämässä mihin ne laitetaan.
 4. Pääsääntöisesti puut ajetaan pois kaukokuljetuksena pian hakkuun yhteydessä ja aina ennen toukokuun alkua
 5. Tienvarsipinoala saa olla vain sen pituinen ja levyinen (alkaen 0.5 m ajoraiteen reunasta) kuin välttämättä tarvitaan.

 

HAKKUUAIKA

 

 1. Hakkuut tehdään jäätyneellä tai lumen peittämällä, kantavalla maalla tai ilman teloja niin, että juuristovaurioita ei synny
 2. Päätehakkuita voi tehdä sulan maan aikaan, jos kuviokohtaisesti niin sovitaan ja havupuille tehdään aukoton kantosienimyrkytys
 3. Jos maa ei ole jäätynyt riittävästi vaan antaa myöten, niin että juuristovaurioita tulee (vaikka ei edes tulisi syviä uria), keskeytettään lähikuljetus sillä palstalla, maan annetaan jäätyä lisää ja/tai urapaikkoja poljetaan tyhjällä maatalous- tai metsätraktorilla

MUITA OHJEITA

 1. Ojiin tai teille ei saa jäädä juuri yhtään hakkuutähdettä. Ne on poistettava vaikka miestyönä
 2. Ojaa ei saa jättää tukkeutuneeksi esim. yli ajamisen takia niin että pyörä on särkenyt ojan. Paikka on merkittävä ja viimeistään varhaiskeväällä paikka on käytävä aukaisemassa puun ostajan toimesta.
 3. Ostaja vastaa unohtuneista puista ojissa tai palstalla niin, että ne poistetaan viimeistään keväällä tai kuoritaan vaarattomiksi hyönteisvaaran takia.
 4. Ostaja vastaa täysimääräisesti metsän vioituksesta (aiheuttamistaan ajoraiteista, tie- ja ojarikoista)
 5. Hakkutähteitä saa jäädä ajouraojiin kuivilla paikoilla, joissa ojia tai AUO:a ei tarvita kuivatuksen takia
 6. Pakolliset jättöpuuryhmät jätetään kallionyppylöille tai kuvion reunoihin ja muihin paikkoihin, joista ne on helppo kerätä pois, kun ne kaatuvat tuulessa. Jättöpuut valitaan pääsääntöisesti taloudellisesti vähäarvoisista puista.
 7. MO voi halutessaan käydä katsomassa ostajan kanssa puupinoa ennen kaukokuljetusta ja todeta siitäkin katkonnan oikeellisuus tai mahdolliset virheet
 8. Ostaja toimittaa myyjälle tukkilistat päivittäin eli hakkuuta seuraava päivänä.
 9. Rinteillä, joissa koneilla ei joka kohtaan päästä, ostaja ja myyjä neuvottelevat miten toimitaan. Puita pyritään kaatamaan, vaikka miestyönä ja vinssaamaan koneen ulottuville tai kaatamaan alarinteeseen ja karsittuna liu´uttumaan riittävän pitkälle kuormaimen ulottuville.
 1. Aukeiden reunavyöhykkeillä, joissa hakkuun jälkeinen tuulenkaatovaara on ilmeinen, jätetään tuuleen sopeutuneita puita riittävä ja paikkaan sopiva ja toimiva vyöhyke tuulen pysäyttäjiksi.
 2. Harvennuksilla ja väljennyksillä tulee kelin ja valojen puolesta pystyä näkemään selvästi puiden latvat.

Puun ostaja on vastuullinen noudattamaan tämän laatuhakkuuohjeen noudattamista.

 

Veli-Jussi Jalkanen